Verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen’

Recent is door een journaliste van NRC Handelsblad een WOB verzoek ingediend bij de drie Vergunninghouders die betrokken zijn bij de RTL serie ‘Met Open Armen’.  De betrokken adoptieorganisaties zijn ANW, de NAS en Meiling.

Vergunninghouders zijn als particuliere organisaties niet WOB-plichtig. Desondanks hebben de betrokken organisaties aangegeven mee te willen werken aan het beantwoorden van vragen, voor zover dit het algemeen belang zou dienen en het de privacy van deelnemende gezinnen niet schaadt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de betreffende journaliste vooral geïnteresseerd is in de beweegredenen van de Vergunninghouders om aan dit programma deel te nemen, de afspraken die er zijn gemaakt tussen de producent (SkyHigh TV) en de Vergunninghouders enerzijds alsook de deelnemers aan het programma en de producent en RTL anderzijds. Onder meer wil zij weten of er door Vergunninghouders of adoptieouders betaald is voor deelname. 
In verband met de transparantie over dit onderwerp, hebben de drie organisaties besloten om in een openbare reactie in te gaan op de vragen van de journaliste.

Doel van ‘Met Open Armen’ is om adoptieouders te volgen tijdens een deel van hun adoptieproces, namelijk de wachttijd tot voorstel nadat zij op intake zijn geweest, het moment van het kindvoorstel, de adoptiereis en de periode kort na thuiskomst. Rond 2007 werd gedurende enkele jaren hetzelfde programma onder de naam ‘Grenzeloos Verlangen’ door de EO uitgezonden. Net als ‘Met Open Armen’ werd ook ‘Grenzeloos Verlangen’ door SkyHigh TV geproduceerd.

De drie Vergunninghouders stellen vast dat het programma “Met Open Armen” op integere wijze tot stand komt. Voor de organisaties was dit de voorwaarde om mee te willen werken aan ‘Met Open Armen’.

De producent, RTL en de betrokken Vergunninghouders hebben vooraf als gezamenlijk uitgangspunt in de werkwijze afgesproken dat het doel van het programma is om op een integere wijze de verwelkoming van een kind in een adoptiegezin vast te leggen vanuit het perspectief van de adoptieouders met respect voor de betrokken kinderen en hun biologische ouders.

Het zijn overigens de adoptieouders die zelfstandig de keuze maken om aan het programma deel te nemen,. Zij krijgen de gemonteerde uitzending te zien en hebben het recht om hierin nog wijzigingen aan te brengen indien zij van mening zijn dat hun privacy of die van hun kind geschaad wordt door de uitzending. Ook hebben de adoptieouders het recht om feitelijke onjuistheden recht te zetten. De betrokken adoptieouders maken hier zelf afspraken over met de producent. De Vergunninghouders zijn hier geen partij in. De Vergunninghouders krijgen de gemonteerde uitzending niet te zien voorafgaand aan de uitzending.

Met de producent is afgesproken dat biologische ouders (voor zover bekend) niet in beeld komen, noch dat hun achtergrond wordt toegelicht. Dit om recht te doen aan het recht op privacy van biologische ouders, die mogelijk niet kunnen overzien wat de impact kan zijn van deelname aan een buitenlands tv programma. Zowel door SkyHigh als door RTL wordt deze afspraak gerespecteerd. Ook over de sociale achtergrond van de kinderen wordt zo min mogelijk verhaald. Het zijn de adoptieouders die beslissen of en zo ja wat zij vertellen over eventuele special needs van hun kind. De producent en RTL respecteren het indien adoptieouders hierover geen mededelingen willen doen voor de camera.

Zowel volwassen geadopteerden als adoptieouders hebben kenbaar gemaakt blij te zijn met het programma en de positieve wijze waarop het moment in beeld wordt gebracht dat deze adoptiegezinnen worden gevormd. Deze ervaringsdeskundigen hebben aan betrokkenen laten weten dat het programma naar hun mening bijdraagt aan positieve beeldvorming rondom adoptie. De serie is bij het overige publiek ook goed ontvangen en wordt hoog gewaardeerd.

In het adoptiewerkveld sluit niemand de ogen voor de emoties die adopties omgeven. Echter, de stigmatisering van geadopteerden wordt door veel geadopteerden en hun adoptieouders als pijnlijk en onjuist ervaren.

De adoptieprocedures in Nederland zijn zorgvuldig en worden getoetst door overheidsinstanties zowel in Nederland als de landen van herkomst. De geldende procedures worden gevolgd, er wordt niet van afgeweken ten behoeve van het programma. Mede om deze reden is uitzending verschillende keren uitgesteld. Aspirant adoptieouders die hebben aangegeven mee te willen doen aan het programma, worden niet met voorrang bemiddeld. Voor de deelnemers van het programma wordt net als voor andere aspirant adoptieouders het principe gehanteerd dat er ouders worden gezocht voor kinderen en niet andersom. Ook dit uitgangspunt wordt door RTL en SkyHigh gerespecteerd.

Tot slot, er is door de drie Vergunninghouders vanzelfsprekend  geen geld betaald om de serie ‘Met Open Armen’ tot stand te brengen. Ook aan adoptieouders is voor deelname niet betaald. Alle betrokkenen werken mee aan het programma met als doel om volgens de geldende procedures op een integere manier de moderne praktijk van adoptie in beeld te brengen.

Adoptiestichting A New Way
Stichting Meiling
De Nederlandse Adoptiestichting