Filter
 • Reactie vergunninghouders en SAV op RSJ advies

  Op 18 november 2016 hebben de Samenwerkende vergunninghouders Interlandelijke Adoptie en de Stichting Adoptievoorzieningen een reactie gestuurd aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het recent verschenen rapport `Bezinning op Interlandelijke Adoptie` van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De reactie kunt u hiervinden.

 • Bericht van Ministerie van Veiligheid en Justitie in relatie tot advies RSJ

  Gevolgen advies RSJ voor toekomstige en lopende adoptieprocedures

   

  De Raad voor Sanctietoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 2 november jl. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven ze in hun rapport. In de media is met name naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie.  Het advies en de media-aandacht hebben geleid tot veel vragen van aspirant-adoptiefouders over de gevolgen voor hun procedure en over de zinvolheid van het eventueel starten van een procedure.

  Het advies van de RSJ verandert vooralsnog niets aan lopende procedures. Het staat ouders ook niet in de weg om een procedure te starten als zij dat willen. De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van VenJ, die zich hier momenteel op beraadt. Naar verwachting zal hij begin 2017 met een reactie komen en dit aan de Tweede Kamer sturen.

 • Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. het verschijnen van het RSJ advies op woensdag 2 november 2016

   

  Noot vooraf; deze verklaring – uitgezonderd de voetnoot – mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt en geciteerd worden

   

  De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op woensdag 2 november 2016 om 8:18 uur het 100 pagina tellende advies van de RSJ aan de Minister van Veiligheid en Justitie ontvangen. Dat advies is openbaar en dient als input voor de beleidsontwikkeling van de Ministerie van V&J. De vergunninghouders zullen inhoudelijk reageren maar hebben tijd nodig om het advies zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de Minister te overhandigen.

   

  Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie.

   

  Wereldwijd groeien nog steeds veel te veel kinderen op zonder ouders. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vastgelegd vanuit het belang van het kind1.

   

  Het aantal ouders dat open staat of kan staan voor de opname van een geadopteerd kind neemt steeds verder af terwijl het aantal kinderen dat op moet groeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toeneemt. Plaatsing van adoptabele kinderen in een permanente gezinsvervangende situatie terwijl er mogelijkheden voor interlandelijke adoptie zijn, is in strijd met het Verdrag van de rechten van het kind en met het Haags Adoptieverdrag.

   

  Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen,  Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Meiling en Adoptiestichting A New Way),

  Sanne Buursink-de Graaf
  Voorzitter 2015-2016

  _____________
  1In de Guide to Good Practice van het Verdrag is in hoofdstuk 2.1.1. de subsidiariteit van kinderen beschreven. Hierbij is een hiërarchie in beschermende maatregelen opgenomen, waarbij ook de tijdsduur is meegenomen voordat er een maatregel voor een kind is genomen. Dit hoofdstuk is als bijlage(of als Engelstalig) bij deze verklaring opgenomen

  .