Artikelen

ANBI


Stichting Meiling is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Meiling zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Meiling
 • RSIN / Fiscaal nummer: 8015.12.190
 • ANBI-status: Ja
 • U kunt het jaarverslag van 2021 hier downloaden.(English version of annual report)

Missie en doelstelling

Stichting Meiling, opgericht in 1989, is een vergunninghouder voor interlandelijk adoptie. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht door vrijwilligers die in belangrijke mate een band met adoptie hebben (denk hierbij aan adoptieouders maar ook geadopteerden). Binnen Meiling staat het kind centraal, ieder kind heeft recht op een (t)huis. Stichting Meiling is er voor kinderen waarvoor in eigen land geen mogelijkheden meer zijn om in een gezinssituatie op te groeien. Stichting Meiling maakt zich sterk om die kinderen een gezinssituatie te bieden door te bemiddelen bij adoptie waarbij door middel van kennis en kunde van onze professioneel werkende vrijwilligers de best passende (aspirant)adoptiefouders aan een kind worden gematcht. Daarnaast verzorgen wij projecthulp voor kinderen die in de landen verblijven maar niet in een gezinssituatie (kunnen) opgroeien alsmede begeleiding/nazorg van zowel geadopteerde kinderen als adoptief ouders.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Als Stichting met professionele vrijwilligers blijven wij ons ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen volgen we nationaal en internationaal nauw de ontwikkelingen rondom adoptie. Beslissingen nemen we met het oog op langjarige continuïteit, want voor een deel zijn de effecten van ons handelen pas zichtbaar op lange(re) termijn. Wij streven bij de interlandelijke adoptiebemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding. Dit zowel voor, tijdens als na de adoptieprocedure. 

Voor de komende jaren hebben we een viertal speerpunten bepaald, namelijk:

 • Focus op activiteiten die bijdragen aan ons uitgangspunt;
 • Behouden en doorontwikkelen professionaliteit van de vrijwilligers;
 • Werken vanuit ons primaire adoptieproces; en
 • Doorontwikkelen professionele organisatie en communicatie.

Onze donateurs en onze vrijwilligers genereren de middelen voor het verrichten van onze werkzaamheden op het gebied van adoptie en projecthulp. Daarnaast worden (incidentele) giften/donaties aangewend om onze doelstelling (mede) mogelijk te maken.

 

Dagelijks bestuur

Samenstelling Bestuur:

 • Dhr. L van Putten - Voorzitter
 • Dhr. A.v.d. Berg - Penningmeester
 • Dhr. M. Heida - Secretaris
 • Dhr. W. Baaij - Lid
 • Mevr. E.v.d. Aker - Lid

Alle bestuurders zijn onbezoldigd bestuurder

 

Beloning

Aantal vergaderingen per jaar: 10.

 

Beloningsbeleid medewerkers: Stichting Meiling heeft 1 administratief medewerker in loondienst. De overige betrokkenen zijn allen actief op vrijwillige basis.