Voorwaarden China

 

De eisen van CCCWA ten aanzien van ouders

 

De volgende voorwaarden gelden voor China:

 • Beide ouders moeten minimaal dertig jaar zijn.
 • Als bij een echtpaar de jongste adoptieouder ouder is dan vijftig jaar, mag het leeftijdsverschil tussen jongste adoptieouder en kind niet groter zijn dan vijftig jaar. Het leeftijdsverschil tussen alleenstaande aspirant-adoptiemoeder en kind mag niet groter zijn dan 45 jaar.
 • Minimaal twee jaar huwelijk. Bij één of twee eerdere scheidingen minimaal vijf jaar huwelijk.
 • Beide ouders moeten geestelijk en lichamelijk gezond zijn en zonder één van de hier onderstaande condities:
 1. Verstandelijke handicap
 2. HIV positief of een andere actief besmettelijke infectieziekte
 3. Schizofrenie
 4. Psychische stoornis zoals manie, angst, fobie, depressie, obsessie enz.
 5. Blind, slechtziendheid of eenzijdige blindheid zonder prothese
 6. Doof of taalfunctieverlies, aspirant adoptieouders waarbij één ouder helemaal gezond is en/of die kinderen adopteren met gelijksoortige special need, worden vrijgesteld van deze regel
 7. Het niet of slecht functioneren van ledematen of romp veroorzaakt door onvolledige ledematen, verlamming of verminking; ernstige gezichtsverminking
 8. Ziektes die langdurige behandeling vereisen, zoals kwaadaardige tumoren, lupus, nefrose, epilepsie, multiple sclerose ; Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder na behandeling van één van deze ziektes stabiel is en onder artsencontrole, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 9. Orgaantransplantaties binnen tien jaar. Als in het geval van een adoptie door een echtpaar, één ouder volledig gezond is en de andere ouder een orgaantransplantatie heeft ondergaan in de afgelopen tien jaar en volledig hersteld is, is vrijstelling van deze regel mogelijk
 10. Beide ouders moeten een BMI-index lager dan veertig hebben (BMI is gewichtsindex).
 • Minimaal één van de ouders heeft een vast dienstverband. Inkomen minimaal US$ 10.000,- per gezinslid inclusief adoptiekind. Totale familiebezit minimaal US$ 80.000.
 • Bij het gezinsinkomen per jaar tellen de volgende zaken niet mee: uitkeringen, pensioen, pleegzorgvergoedingen, enz. Voor aspirant-adoptiegezinnen die niet aan de inkomensregels kunnen voldoen, maar wel kunnen aantonen dat ze in hun woonomgeving bovengemiddeld kunnen rondkomen, is een meer soepele regeling mogelijk.
 • Beide ouders hebben na de basisschool nog minimaal zes jaar dagopleiding gevolgd.
 • De aspirant-adoptieouders mogen geen strafblad hebben, moeten een goed karakter hebben, respectabel gedrag vertonen en leven naar alle wetten en regels.
 • Flexibele instelling i.v.m. het zelf reizen en de andere cultuur.
 • Verplichting om vijf jaar lang de benodigde follow-up te maken voor CCCWA over uw adoptiekind.
 • Kennis van de Engelse taal is aan te bevelen.

Alleen-aanvragers

 

CCCWA accepteert vrouwelijke alleen-aanvragers voor de adoptie van een special need-kind.  Het gaat hierbij echt om een aanvraag door een single vrouw. Indien de alleen-aanvrager een stabiele relatie heeft met een man en daarmee samenwoont dan wordt het gezien als een aanvraag door een echtpaar, met bijbehorende eisen.

 

De alleen-aanvrager moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als die bij een aanvraag door een echtpaar. Daarnaast zijn er nog de hieronder vermelde extra eisen.

 • U moet een uittreksel uit de basisadministratie kunnen overleggen waaruit blijkt dat u alleenstaand bent; indien gescheiden: een bewijs van de scheiding; indien weduwe: een bewijs van overlijden van uw echtgenoot.
 • U dient een verklaring te overleggen waarin u verklaart dat u niet homoseksueel bent.
 • U dient aan te tonen dat u minimaal een inkomen van US$ 10.000 per gezinslid + één  (incl.op te nemen kind) heeft en een nettovermogen (van bezittingen minus lasten) van minimaal US$ 100.000.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met kinderen. Het liefst werkzaam in een beroep gerelateerd aan kind en zorg, zoals arts, verpleegkundige, onderwijzeres, psychologe. Het liefst ook nog ervaring met het zorgen voor special need- kinderen.
 • Er zijn niet meer dan drie kinderen onder de achttien jaar reeds aanwezig in het gezin. Het jongste kind moet minimaal zes jaar oud zijn.

Daarnaast dient in het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming specifiek te worden opgenomen:

 • Het motief en de geschiktheid van aanvrager voor opname van een special need-kind.
 • De reden voor het niet gehuwd zijn en de houding tegenover het huwelijk.
 • De bereidheid om een mannelijk rolmodel aan te wijzen voor het kind en (mannelijke) vrienden te betrekken bij het gezinsleven.
 • Dat de aanvrager deel heeft genomen aan voorlichtingsbijeenkomsten voor opname van een special need-kind en kan voldoen aan de fysieke en psychologische behoeftes van een special need-kind.
 • Een gedetailleerd plan van aanpak voor de praktische verzorging en begeleiding van het kind. Daarin ook de vermelding van een uitgebreid sociaal netwerk van vrienden en familie die bereid zijn te allen tijde te assisteren.

 

Voorwaarden van Meiling ten aanzien van het reizen naar China

 • In principe reizen beide ouders. Indien maar één ouder reist is een reisgenoot verplicht.
 • Wanneer er al kinderen in het gezin zijn wordt het meereizen van kinderen onder de zes jaar afgeraden. Wanneer ouders toch besluiten de reeds in het gezin aanwezige kinderen mee te nemen naar China adviseren wij een extra begeleider mee te nemen.
 • Stichting Meiling probeert bij iedere reis een Nederlandse begeleider mee te laten reizen. Doordat, in tegenstelling tot voorheen, de  u adoptiekinderen vaak uit verschillende provincies komen is het onmogelijk om met alle gezinnen een Nederlandse begeleider mee te laten gaan. Wel is er altijd intensief (telefonisch) contact met een Nederlandse reisbegeleider. Natuurlijk is er in iedere provincie altijd een Engelssprekende Chinese gids die de gezinnen begeleidt.
 • De organisatie van de reis, van vliegtickets, hotels, begeleiding t/m de procedure, is in handen van stichting Meiling. Dit gaat volgens een vaste procedure. Het is voor adoptieouders niet mogelijk om hier zelf een invulling aan te geven of onderdelen in eigen hand te nemen.