De adoptiebemiddeling

Voor het allereerste contact met adoptieouders kunt u via het contactformulier Stichting Meiling bereiken en algemene vragen stellen over procedures, wachtlijsten etc. Als u Meiling voor u wilt laten bemiddelen, dan dient u zich aan te melden als donateur door het inschrijfformulier in te vullen en uw gezinsrapport naar Meiling te (laten) zenden. Binnen twee maanden na ontvangst van uw gezinsrapport en uw donateursbijdrage wordt u uitgenodigd voor het intakegesprek waarna u op de centrale wachtlijst geplaatst wordt. Zodra er mogelijkheden zijn volgt plaatsing op een landenwachtlijst. Overigens is er bij ieder kanaal ondersteuning waar het gaat om vertalingen, medische zaken etc. Schematisch verloopt dat dus als volgt: (vertakking geldt ook voor andere landen)

Voorbereiding

Meiling gaat ervan uit dat de ouders zichzelf terdege voorbereiden op de komst van een kind. Om u hierbij te helpen en te stimuleren organiseert de stichting contactbijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen ter sprake. Ook kunt u overleggen met medewerkers van de stichting en kunt u kennis maken met andere (aspirant-)adoptieouders. Zo kunt u uit de eerst hand ervaringen van anderen vernemen.

 

Eisen ten aanzien van de ouders

Allereerst hebt u natuurlijk een beginseltoestemming van het ministerie van Justitie nodig. Sommige adoptiekanalen stellen bijzondere eisen aan de adoptieouders, zoals ten aanzien van de leeftijd van de ouders, het aantal kinderen in het gezin of de geloofsovertuiging. Aangezien interlandelijke adoptie geschiedt in het belang van het kind, kan er vanzelfsprekend geen voorkeur worden uitgesproken voor uiterlijke of raciale kenmerken. Om besmetting van ernstige ziekten, waartegen men ingeënt kan worden, te voorkomen stellen wij als eis dat de aspirant adoptie-ouders minimaal tegen DTP zijn ingeënt. Hiervoor vragen wij de ouders een verklaring te ondertekenen en wordt men verzocht om inentingsboekjes mee te nemen naar het eerste gesprek. Natuurlijk dient u uw (adoptie)kinderen ook hiertegen te laten inenten. Bovendien dienen ouders die op reis gaan alle medische voorzorgen die nodig zijn te treffen (bijvoorbeeld in overleg met de GGD).

 

Advies

Omdat het ontvangen van een adoptiekindje toch een bijzondere gebeurtenis is, die niet helemaal te vatten is onder reizigersadvies, hebben wij hierover speciaal navraag gedaan bij het RIVM. Het RIVM raadt (aspirant-)adoptieouders dringend aan naast DTP-vaccinatie ook te zorgen voor vaccinatie tegen hepatitis A en B. Voor vaccinatie van broertjes en zusjes is het verstandig te informeren bij de GGD.
In alle landen waarvoor Meiling bemiddelt komt Hepatitis A voor. Dit is bij kleine kinderen niet altijd aan te tonen. U kunt wel besmet worden door uw kind, ook als uw kind per escort naar Nederland komt.

 

Soms dragen kinderen ook het Hepatitis B-virus bij zich, terwijl dit niet aangetoond is in het land van herkomst. Dat kan komen doordat kinderen op het laatste moment nog besmet worden, dus na de controle in het kindertehuis. Hepatitis B is een ernstige aandoening, waar gelukkig tegen te vaccineren is.
Daarom kan het goed zijn om een inenting te halen met de combinatie Hepatitis A/B. U moet dit wel tijdig doen. Na de eerste inenting (= vaccinatie) vindt één maand later een tweede inenting plaats, na zes maanden een derde inenting. Soms wordt na twaalf maanden een vierde inenting aangeraden. 
Let wel, dit is een advies, geen verplichting.

 

Wachttijd en wachtlijst

In Nederland zijn meer adoptieouders dan dat er kinderen voor adoptie worden aangeboden. Daardoor hebben ouders in Nederland bij alle bemiddelaars te maken met een wachtlijst. Meiling heeft er voor gekozen om ouders zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Vanaf het moment dat u op de wachtlijst voor een adoptiekanaal geplaatst wordt, mag u rekenen op een wachttijd van maximaal één à twee jaar voordat u uw kind in huis heeft. Tot die tijd wordt u geplaatst op een centrale wachtlijst. Per kwartaal wordt in de Meiling Mailing een overzicht gepubliceerd van de zgn. BKA-nummers op de wachtlijst. Zo kunnen ouders zelf inschatten wanneer ze aan de beurt zijn. Natuurlijk vindt u deze wachtlijst ook hier op de website, update: één keer per twee maanden.

 

Centrale intake en centrale wachtlijst

Als u beschikt over een geldige beginseltoestemming en te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in bemiddeling via Meiling, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U kunt daarvoor uw originele gezinsrapport door het ministerie van Veiligheid en Justitie naar Meiling laten opsturen. Aan dit intakegesprek zijn voor donateurs van Stichting Meiling geen kosten verbonden. Er kan enige tijd overheen gaan voordat zo'n gesprek plaatsheeft. In dit informatie-gesprek met medewerk(st)ers van Meiling, wordt nagegaan of de stichting voor u kan bemiddelen. Is de uitslag van dit intakegesprek positief dan kunt u zich op de centrale wachtlijst laten plaatsen. Wel moet Uw originele gezinsrapport dan bij Stichting Meiling neergelegd zijn en dient u donateur van de stichting te zijn geworden. U kunt hiertoe het inschrijfformulier invullen.

Zodra u op de centrale wachtlijst wordt geplaatst, start Uw bemiddeling. De kosten voor de bemiddeling (€ 950), moeten dan worden voldaan.

 

Landenwachtlijst

Wanneer op een landenwachtlijst ruimte is, dan worden ouders doorgeschoven van de centrale wachtlijst naar dat land. Vrij kort daarna wordt u benaderd door de contactpersoon van het betreffende land voor een uitgebreid gesprek. In dat gesprek worden alle details van dat land met u doorgenomen. Tevens wordt u dan gevraagd de benodigde papieren gereed te maken.