Achtergronden Taiwan

Vanaf het allereerste begin bemiddelt Meiling voor adopties uit Taiwan. Het gaat daarbij om kinderen die om diverse redenen voor adoptie worden afgestaan.
 
Uit Taiwan komen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Sommige van deze kinderen hebben, korter of langer, in een ziekenhuis gelegen (bijvoorbeeld couveusekinderen). Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan.
 
De sociale problematiek ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik neemt de laatste jaren toe. Hetzelfde geldt voor psychiatrische/psychische problemen gediagnosticeerd bij de geboortemoeder. Ook dit kan er toe leiden dat zij niet in staat is zelf voor haar kind te zorgen. Vaak is er ook geen sociaal netwerk beschikbaar waar een beroep op kan worden gedaan. Een andere reden kan zijn dat het kind geboren is met een zichtbare afwijking (bv. een schisis). Dit ligt in Taiwan nog erg gevoelig.
 
Er is bij de adoptie meestal veel over de achtergrond van de geboortemoeder bekend, soms ook over de vader. Het is soms mogelijk dat geboortemoeders zelf uit een aantal rapporten kiezen waar hun kindje terechtkomt. Een maatschappelijk werkster maakt een voorselectie op basis van de SN-lijst die de adoptieouders ten tijde van de SN-intake hebben ingevuld. De geboortemoeders kiezen niet graag voor gezinnen waar al een(biologisch eigen) kind is, omdat in Taiwan het eerste kind als belangrijkste telt. Als in het gezin een adoptiekind is, ligt bemiddeling gemakkelijker dan bij een biologisch eigen kind.
 
De geboortemoeders/-familie houden meestal wel in enige mate contact met het betreffende kindertehuis. Adoptieouders zijn verplicht om met regelmaat foto’s en een follow-up-report op te sturen naar Taiwan.

 

 

De kindertehuizen

Er zijn drie kindertehuizen waar Meiling mee samenwerkt:
1. Cathwel (Catholic Welfare)
2. CWLF (Child Welfare League Foundation)

3. Chung Yi

 

Al deze kindertehuizen hebben vaak ook een samenwerking met pleegzorg. Dit houdt in dat kinderen soms geplaatst worden in een pleeggezin. Hierdoor kunnen zij wennen aan de structuur en regels van een gezin. Er is hier echter niet altijd de capaciteit of mogelijkheid voor. Als dit niet het geval is dan zal het kind in het kindertehuis blijven tot eventuele adoptie plaats zal vinden.

 

De adoptiekinderen

In het algemeen gaat het om jonge kinderen (0 tot 4 jaar). Hiervan hebben veel kinderen een medisch rapport naast de (bijna) altijd aanwezige sociaal belaste achtergrond van het kind. Regelmatig worden er ook oudere kinderen (tot 6 jaar) voor adoptie afgestaan.

De organisaties in Taiwan zijn verplicht om eerst de mogelijkheden voor een binnenlandse adoptie te onderzoeken alvorens er internationaal gekeken mag worden naar een plekje voor het kind. Hierdoor zijn de kinderen relatief iets ouder bij voorstel.

Combinaties van een uitgebreide sociale achtergrond (bijvoorbeeld: drugs-/alcoholgebruik/verstandelijke beperking van de geboortemoeder) met een medische aandoening (bijvoorbeeld prematuriteit < 32 weken, epilepsie) komen steeds vaker voor. Hierdoor is Taiwan uitsluitend een special needs-kanaal geworden.

Dit vraagt van ouders die een kindje uit Taiwan willen adopteren een grotere bereidheid ten aanzien van special needs dan voorheen. Tijdens de SN-intake nemen twee vrijwilligers van Meiling de zogenaamde SN-inventory met u door. In dit gesprek is er ruimte voor vragen en wordt uitleg gegeven over de diverse special needs. Hierbij wordt voor zover mogelijk aangegeven in welke mate en in welke ernst de special needs voorkomen in Taiwan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming, de vergunninghouders en Stichting Adoptievoorzieningen hebben een categorie-indeling opgesteld ten aanzien van special needs:

 

Categorie A:

Een kind met een nog niet in te schatten zorgintensiteit met onzekerheden nu en in de toekomst. (bijv. prematuur, verslaafde moeder, psychiatrische/psychische aandoening bij geboorteouders, hepatitis)

Categorie B:

Kind met een medische aandoening waarvoor een beperkt aantal operaties, therapie en/of medicatie nodig is of een aandoening waarbij geen tot zeer beperkte aanpassing nodig is (bijv. hartprobleem, syndactyly, geïsoleerde hypospadie)

Categorie C:

Een kind met een gecompliceerde te verhelpen, medische aandoening waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en/of controle nodig is (bijv. schisis)

Categorie D:

Kind met een blijvende aandoening (bijv. missen van ledematen, epilepsie, klompvoetjes, cosmetische aandoening, ontwikkelingsachterstand of leerproblematiek)

Categorie E:

Kind met een sociaal/emotionele belaste achtergrond zonder te verwachten medische gevolgen op basis van het dossier. (bijv. geboren uit incest of verkrachting, verslaafde moeder, psychische/psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking bij de moeder/geboortefamilie)

 

(Bron: https://adoptie.nl/adoptie/over-adoptiekinderen/)
 
Voor eisen wat betreft de special needs waar ouders voor open moeten staan om in aanmerking te komen voor bemiddeling vanuit Taiwan zie het kopje: ‘Eisen’