Achtergronden Taiwan

Vanaf het allereerste begin bemiddelt Meiling voor adopties uit Taiwan. Het gaat daarbij om kinderen die om diverse redenen voor adoptie worden afgestaan.
 
Uit Taiwan komen vooral jongere kinderen (nul tot drie jaar) al zien we ook steeds vaker oudere kinderen die voorgesteld worden (twee tot zes jaar) Sommige van deze kinderen hebben, korter of langer, in een ziekenhuis gelegen (bijvoorbeeld couveusekinderen). Andere kinderen worden vanwege sociale problemen door hun ouder(s) afgestaan voor adoptie. Vaak gaat het dan om ongewenst zwangere vrouwen, heel jonge meisjes of juist vrouwen boven de veertig. Op het ongehuwde moederschap rust een groot taboe. Voor jonge meisjes die nog op de middelbare school zitten of studeren, is er vaak geen andere keus dan om hun kindje af te staan voor adoptie. Ook oudere moeders (boven de veertig jaar) hebben het in Taiwan vaak erg moeilijk, wat ook een reden kan zijn het kind af te staan.
 
De sociale problematiek ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik neemt de laatste jaren toe. Hetzelfde geldt voor psychiatrische/psychische problemen gediagnosticeerd bij de geboortemoeder. Ook dit kan er toe leiden dat zij niet in staat is zelf voor haar kind te zorgen. Een andere reden kan zijn dat het kind geboren is met een zichtbare afwijking (bv. een schisis). Dit ligt in Taiwan vaak nog erg gevoelig.
 
Er is bij de adoptie meestal veel over de achtergrond van de geboortemoeder bekend, soms ook over de vader.
Het is mogelijk dat geboortemoeders zelf uit een aantal rapporten kiezen waar hun kindje terechtkomt. Een maatschappelijk werkster maakt een voorselectie op basis van de SN-lijst die de adoptieouders ten tijde van de SN-intake hebben ingevuld. De geboortemoeders kiezen niet graag voor gezinnen waar al een kind is, omdat in Taiwan het eerste kind als belangrijkste telt. Als in het gezin een adoptiekind is, ligt bemiddeling gemakkelijker dan bij een biologisch eigen kind.
 
De geboortemoeders/-familie houden meestal wel in enige mate contact met het betreffende kindertehuis. Adoptieouders zijn verplicht om met regelmaat foto’s en een follow-up-report op te sturen naar Taiwan.

 

 

De kindertehuizen

Er zijn drie kindertehuizen waar Meiling mee samenwerkt:
1. CSS (Christian Salvation Service)
2. Cathwel (Catholic Welfare)
3. CWLF (Child Welfare League Foundation)

 

Lees meer...

 

Voorwaarden Taiwan

Eisen ouders

Algemeen

•    Beide ouders dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben
•    Bemiddeling voor uitsluitend gezonde kinderen is niet mogelijk
•    Ouders dienen, beschreven in het Raadsrapport, ten minste toestemming te hebben voor een kindje met:  
 
Categorie A:
Een kind wat prematuur geboren is, middelengebruik tijdens de zwangerschap, psychiatrische/psychische aandoening bij geboorteouders, geboortemoeder met hepatitis
 
Categorie B:
Ongecompliceerde VSD/ASD, inactieve TBC
 
Categorie D:
Thalessemie dragerschap, G6PD, kind met een (lichte) ontwikkelingsachterstand
 
Categorie E:
Middelengebruik tijdens de zwangerschap, psychische/psychiatrische aandoening bij geboorteouders, verstandelijke beperking bij de geboortemoeder of geboortefamilie
 
•    Ouders moeten bereid zijn regelmatig follow-up-reports en foto's beschikbaar te stellen conform de eisen van het betreffende tehuis.
•    Ouders moeten enige reiservaring hebben en de Engelse taal voldoende beheersen.


CSS
•    Ouders moeten tenminste in staat en bereid zijn een jong kind (0-36 maanden) op te nemen.
•    Ouders moeten een ruime bereidheid hebben om een kindje met een Special Need te adopteren.
•    Ten aanzien van de geloofsovertuiging moeten beide ouders kerkelijk meelevend zijn en gedoopt te zijn.
•    Beide ouders dienen aan een gewichtscriterium te voldoen volgens de BMI-index. De BMI mag niet hoger zijn dan 30.
•    Ouders dienen minimaal 5 jaar gehuwd te zijn.
•    Oudste ouder mag maximaal 45 jaar oud zijn
•    Er moet sprake zijn van ongewenste kinderloosheid.
 
Cathwel
•    Ouders moeten tenminste in staat en bereid zijn een jong kind (0-36 maanden) op te nemen.
•    Ouders moeten in staat en bereid zijn een kind op te nemen met een ontwikkelingsachterstand en/of een sociaal belaste achtergrond.
•    Ten tijde van het indienen van het rapport in Taiwan moeten beide ouders tussen de 30 en 40 jaar oud zijn wanneer zij een kind < 2 jaar willen adopteren. Wanneer sprake is van een ruime bereidheid om een special needs-kind op te nemen kan er van deze regel worden afgeweken.
•    Beide ouders dienen aan een gewichtscriterium te voldoen volgens de BMI-index. De BMI mag niet hoger zijn dan 40.
•    Ouders dienen gehuwd te zijn. Er zijn geen eisen t.a.v. de huwelijksduur, maar de ouders moeten wel minimaal 5 jaar (aantoonbaar) samenwonend zijn geweest.
 
CWLF
•    Ouders moeten in staat en bereid zijn een kind op te nemen dat ouder is dan 3 jaar.
•    Ouders moeten in staat en bereid zijn een kind op te nemen met een ontwikkelingsachterstand en/of een sociaal belaste achtergrond.
•    Ouders dienen 3 jaar gehuwd te zijn.
•    Ouders moeten minimaal 20 en maximaal 45 jaar oud zijn.
 
Ouders met een medisch rapport
Als er bij één van de adoptiefouders sprake is (geweest) van een levensbedreigende ziekte, een aangeboren syndroom, psychische problemen, bepaald medicijngebruik, etc, dan kán het zijn dat bemiddeling voor Taiwan moeilijk wordt. Voordat de papieren worden opgestuurd naar Taiwan, wordt van de ouders gevraagd een uitgebreid medisch onderzoek te ondergaan. Mocht u twijfels hebben over uw individuele situatie, informeer hier dan tijdig naar bij Meiling om teleurstellingen te voorkomen.
 
Bemiddeling voor ouders met een biologisch eigen kind
In Taiwan is bemiddeling voor ouders die een biologisch eigen kind hebben, moeilijk. Zowel bij CSS als Cathwel is in dit geval bemiddeling uitsluitend mogelijk als in het gezinsrapport specifiek staat aangegeven dat de adoptief ouders open staan voor adoptie van een kind met een zwaar medisch en/of sociaal rapport of een ouder kind.

 

Procedure

Als u bij de centrale intake bent geweest volgt er een gesprek met het special needs-team Taiwan. Zij bepalen uiteindelijk de bemiddelbaarheid. Na het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst en het betalen van de bemiddelingskosten wordt u geplaatst op de centrale wachtlijst voor het betreffende tehuis in Taiwan. De periode dat u op de wachtlijst staat is afhankelijk van het aantal ouders dat zich aanmeldt en het aantal voorstellen dat gedaan wordt. Na een periode op deze wachtlijst (zie wachtlijst Taiwan) stroomt u door naar de landenintake en gaat u uw documenten voor Taiwan klaarmaken. In verband met de geldigheidsduur en de eventuele wijzigingen in de vereiste documenten verzoeken wij u hier niet van tevoren mee te beginnen. Wacht hiermee tot u de intake heeft gehad en alles duidelijk uitgelegd is.

Het klaarmaken van de documenten duurt, afhankelijk van uw eigen snelheid, inclusief vertaling (Engels en Chinees) ongeveer drie tot vier maanden. De wachttijd tot een voorstel varieert sterk per tehuis. Verder is het natuurlijk ook afhankelijk van uw eigen wensen en grenzen t.a.v. special needs. Nadat een voorstel vanuit Taiwan is binnengekomen vindt er een interne (Centrale Matching Unit) en een externe (ministerie van Veiligheid en Justitie) toetsing plaats. Wanneer deze toetsing met een positief resultaat (BT op naam) is afgerond wordt het voorstel aan de ouders voorgelegd door de landencontactpersoon.

Een voorstel kan op twee manieren u worden voorgelegd:

  • Voorstel op naam: hierbij is er sprake van voorstel van een kindje waarbij de special needs ruim passen binnen de grenzen en mogelijkheden die u heeft aangegeven
  • Polsing: hierbij is er sprake van een voorstel van een kindje met een uitgebreide medische en/of sociale achtergrond of een special need met uiterlijke kenmerken: bv een schisis. Soms komt het voor dat er sprake is van een kindje waarbij een special need aanwezig is die niet is besproken tijdens de special needs-intake maar waarvan het team, op basis van de aangegeven grenzen en mogelijkheden, toch denkt dat het bij u zou passen. In het geval van een polsing wordt het kind dossier geanonimiseerd aan ouders aangeboden (inclusief een foto in het geval van een special needs met uiterlijke kenmerken) zodat zij naar een huis/kinderarts kunnen gaan om zich te laten informeren over de betreffende achtergrond. Uiteindelijk beslissen de ouders of ze het voorstel willen accepteren.
    Als alle papieren gelegaliseerd zijn, duurt het ongeveer twintig tot dertig weken voordat u uw kindje kunt ophalen uit Taiwan. U wordt begeleid door een vrijwilliger van Meiling. De verblijfsduur in Taiwan is ongeveer vijf weken in verband met het bijwonen van de rechtbankzitting. Naast de officiële plichtplegingen is er voldoende ruimte om Taipei te verkennen.

Stichting Meiling doet er alles aan om de reis en het verblijf voor u en uw kind tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, waarop u, ook later samen met uw kind, met plezier op kunt terugkijken. In sommige gevallen ziet de reis en een eventueel verblijf in Taiwan er anders uit. Dit zal dan tijdig met u worden besproken.  

Financiën

De kosten bedragen:

  • een vaste bijdrage aan het kindertehuis. Voor CSS US$ 14.000,-. Voor Cathwel US$ 10.100,-. Voor CWLF US$ 8.000,-.
  • plus een bedrag voor de begeleidings- of escorteringskosten, vertaalkosten, aanvraag MVV, etc. Houd u rekening met een bedrag van € 7.100,--.   Dit is exclusief de verblijfskosten in Taiwan.

Reizen naar Taiwan

Sinds 2015 reizen alle ouders af om de hoorzitting bij te wonen. Dit is dus verplicht. De verblijfsduur is ongeveer vier weken; als de gewenning tussen u en het kindje goed verloopt, mag het kindje bij u in het hotel verblijven.
Daarnaast vraagt de geboortemoeder ook soms om een ontmoeting; als zij hier niet specifiek naar vraagt, zal het tehuis toch proberen een ontmoeting te regelen. Deze ontmoeting vindt plaats na de uitspraak van de rechter.

Als u door de rechter wordt opgeroepen om bij de Court Hearing aanwezig te zijn, dan heeft u drie mogelijkheden:
1.    Afreizen naar Taiwan voor het bijwonen van de court hearing en in Taiwan blijven totdat uw kind mag reizen Dit betreft meestal een reis van vier weken waarbij van te voren niet precies duidelijk is wanneer de terugreis zal plaatsvinden.
2.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna wederom afreizen naar Taiwan om uw kind op te halen (wederom een verblijf van ongeveer drie werkdagen).
3.    Afreizen naar Taiwan uitsluitend voor de court hearing (een verblijf van ongeveer drie werkdagen). Daarna uw kind op laten halen door een Meiling-medewerker die u het kind op Schiphol in de armen geeft.

Lees meer...

Wachtlijst

Ouders die open staan voor een kindje <48 maanden worden na de centrale intake en special needs intake op de centrale wachtlijst van het tehuis van hun keuze geplaatst. Als u door kunt  volgt de landenintake, papieren klaarmaken en opsturen naar Taiwan. Wanneer de papieren in Taiwan liggen, rekenen wij binnen één tot twee jaar op een voorstel. Na het ‘rondje Den Haag’ (legaliseren van documenten) afgerond te hebben duurt het ongeveer twintig tot dertig weken voor u uw kindje in Taiwan op kunt halen

 

De route wordt dan als volgt:
1. Gezinsrapport komt binnen bij kantoor Meiling
2. SN intaketeam beoordeelt of ouders op basis van het rapport geschikt is voor bemiddeling
3. Ouders zijn bemiddelbaar na SN intake
4. Leeftijdsgrens <48 maanden ==> centrale wachtlijst van het betreffende tehuis
5. Bij een voorstel kunnen ouders die bovenaan de centrale wachtlijst staan door naar de landenintake.

 

Ouders die open staan voor een kind >48 maanden mogen direct door naar de landenintake.