Nazorg

Als ouders eenmaal thuis zijn met hun kind(eren) is het niet gek als zij in zo’n nieuwe situatie tegen verschillende vragen aanlopen. Vragen over eten of slapen, over de hechting, over stil of juist druk gedrag. We kunnen ons voorstellen dat ouders, wanneer dingen niet gemakkelijk lopen, zich afvragen in hoeverre dit te maken heeft met de adoptie.

 

In de eerste periode na de adoptie neemt een vrijwilliger van Meiling telefonisch contact op met de ouders. Meestal is dat de reisbegeleider of een van de landencontactpersonen. Deze vrijwilliger kan allerlei praktische tips en antwoorden geven. In de regel blijft dit contact beperkt tot een paar telefoontjes.

 

Na de adoptie ontvangen alle adoptieouders een vragenlijst. Voor Meiling is dit een middel om ons werk te evalueren. Maar tegelijk biedt deze lijst ouders de mogelijkheid om eventuele problemen aan te geven. Na enkele maanden wordt u dan gebeld door iemand van het nazorgteam. U kunt dan aangeven of u een gesprek wenst en of u onze hulp nodig heeft. Het kan voorkomen dat er enige tijd overheen gaat voordat de enquêtes verwerkt zijn. Als u eerder met het nazorgteam wilt overleggen over uw kindje, kunt u natuurlijk ook zelf al contact opnemen.

 

Het nazorgteam van Meiling is bedoeld voor ouders (en kinderen) die tegen problemen aanlopen. Van overheidswege zijn de vergunninghouders verplicht tot het aanbieden van nazorg in het eerste jaar na de aankomst van uw kind. Maar uiteraard kunt u ook daarna voor vragen of adviezen contact opnemen met het nazorgteam.

 

Samen met de ouders inventariseren de nazorgmedewerkers wat er aan de hand is en in veel gevallen komen er dan al ideeën bovendrijven over een oplossing. Soms blijkt echter dat het goed is om professionele hulp in te schakelen. Dan kunnen de mensen van het nazorgteam ouders doorverwijzen of op onderzoek uitgaan waar mensen met bepaalde vragen of problemen het best terecht kunnen.

 

U kunt per email contact opnemen met het nazorgteam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De nazorgmedewerkers reageren daar zo snel mogelijk op en maken dan een telefonische afspraak op een moment dat het u en hen uitkomt.

In het navolgende vindt u een overzicht van stichtingen en organisaties die zich bezighouden met adoptienazorg.
 

Stichting Adoptievoorzieningen

Telefonisch advies

Stichting Adoptievoorzieningen adviseert adoptieouders die vragen en twijfels hebben over de opvoeding van hun kind. Tijdens een telefonisch adviesgesprek wordt met de ouders besproken of en in hoeverre de geschetste situatie verband houdt met de adoptie. Dikwijls hebben ouders voldoende aan een opvoedkundig advies. Soms is hulpverlening nodig en verwijst Stichting Adoptievoorzieningen door naar een hulpverlener of hulpverlenende organisatie in de eigen regio waar specialistische kennis over adoptie aanwezig is.
Naast adoptieouders kunnen ook geadopteerden en andere bij adoptie betrokkenen (artsen, scholen, hulpverleners) met hun vragen bij Stichting Adoptievoorzieningen terecht.

 

Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm van preventieve opvoedingsondersteuning aan ouders in het eerste jaar na aankomst van hun adoptiekind. Om gebruik te maken van video-interactiebegeleiding hoeft er geen sprake te zijn van zware problemen. Een van de doelen is te onderzoeken wat er goed gaat en hoe positieve momenten uitgebreid kunnen worden. Eventuele ernstige problemen worden op deze manier al in een vroeg stadium ontdekt.


Zie voor verdere informatie de website van Stichting Adoptievoorzieningen: http://www.adoptie.nl of bel 030- 233 03 40 (maandag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur).

 

Adoptie-startzorg

Sinds kort is er de mogelijkheid om na de aankomst van een adoptiekind een kraamverpleegkundige in te schakelen. Het gaat om gediplomeerde kraam- en wijkverpleegkundigen met kennis van en ervaring met adoptiekinderen. Het is verstandig van te voren na te gaan of de ziektekostenverzekering de kosten dekt. Hierin kan de Adoptie-startzorg bemiddelen.

Therapeutische gezinsverpleging (TGV) / Centrum voor pleegzorg

De TGV en het Centrum voor Pleegzorg bieden intensieve hulp aan pleeggezinnen met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Ook adoptie-ouders hebben soms, net als pleegouders, de zorg voor kinderen die in hun jonge jaren verwaarloosd en getraumatiseerd zijn. Ten behoeve van deze ouders en hun kinderen zijn enkele TGV's en Centra voor Pleegzorg uitgebreid met adoptieteams. De aanmelding voor een adoptieteam geschiedt via Bureau Jeugdzorg.

 

Adoptieteam TGV Leiden: 071-5239690
Adoptieteam TGV Zuid: 07306571715
Adoptieteam Centrum voor Pleegzorg Rotterdam: 010-4120150
Pactum TGV Deventer: 0570-664999
 

RIAGG en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Binnen de meeste RIAGG-instellingen zijn zogenaamde aandachtsfunctionarissen adoptie werkzaam. Geadopteerden en/of hun ouders kunnen zich rechtstreeks of via een verwijzer bij de RIAGG aanmelden. Ook binnen veel kinderziekenhuizen en klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie zijn 'adoptie-specialisten' werkzaam.
 
Adoptiehulpverlening Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs in Zuid-Holland: 0172-448800
Kinder-en jeugdpsychiatrisch centrum De Argonaut (Amsterdam), afdeling hechtingsstoornissen: 020-4604100

Voor adressen van RIAGG-instellingen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen ouders en kinderen zich wenden tot de huisarts.

 

FIOM

FIOM geeft hulp, informatie en advies bij vragen en problemen op het gebied van (ongewenste) zwangerschap en ongewenste kinderloosheid, afstand, adoptie en zoekacties, geweld in relaties.
Voor geadopteerden is het soms moeilijk te accepteren dat zij zijn afgestaan. Hierover praten met een hulpverlener of in een groep met andere geadopteerden kan helpen het geadopteerd zijn een plaats te geven. FIOM begeleidt ook geadopteerden die een zoekactie willen starten naar hun biologische ouders.
Speciaal voor adoptieouders organiseert FIOM cursussen, groepen en themabijeenkomsten. Afstandsmoeders, vrouwen die in het verleden vaak onder druk afstand hebben gedaan van hun kind, biedt FIOM hulp bij het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis.
Op negen plaatsen in het land zijn er FIOM-bureaus waar mensen met vragen op bovengenoemde terreinen terecht kunnen. Daarnaast zijn er zelfstandige FIOM-bureaus in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag.


Voor informatie kunt u de website van FIOM raadplegen (http://www.fiom.nl) of contact opnemen met: Centraal Bureau FIOM,
Kruisstraat 1, 5211 DT ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6128821
 

NERVA

Nerva is een werkgroep van de Vereniging Wereldkinderen. Ouders die te maken hebben met opvoedingsproblemen of met bijzonder gedrag van hun geadopteerde kind(eren) kunnen contact opnemen met deze werkgroep. Deze bestaat uit vrijwilligers die te beschouwen zijn als ervaringsdeskundigen. Zij fungeren als praatpaal en zijn bereid met ouders van gedachten te wisselen over hun kind. Daarmee hoeft niet gewacht te worden tot er sprake is van een wezenlijk probleem. Ook ouders die in een onzekere situatie zitten met hun kind en zich afvragen of deze tot problemen kan leiden, kunnen contact zoeken. Zonodig helpt NERVA bij het vinden van een geschikte vorm van hulpverlening. Ook kunnen ouders in contact gebracht worden met andere adoptieouders.


Voor meer informatie over NERVA kan men contact opnemen met de voorzitter (mw. Han Both-Reitsma, tel. 033-2534551) of de secretaris (mw. Lida Rat, tel. 0182-382397)

LOGA

De Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie biedt hulp aan gezinnen die als gevolg van geadopteerde probleemkinderen kampen met een verstoorde gezinssituatie. LOGA stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen. Ouders vinden bij LOGA een veilige plek, waar zij met hun problemen terecht kunnen zonder zich miskend of schuldig te voelen. LOGA helpt ouders op de volgende manieren:

  • door hen te informeren over de mogelijke oorzaken van de problemen en mee te zoeken naar oplossingen
  • door het instandhouden van regionale steunpunten die adoptieouders de mogelijkheid bieden tot individuele en/of groepsgesprekken
  • door het houden van landelijke themadagen.

Meer informatie en contactgegevens kunnen gevonden worden op de website: http://www.loga.info.

Oudervereniging ‘DE KNOOP’

‘De Knoop' is een algemene oudervereniging voor ouders van kinderen met hechtingsstoornissen en het ‘geen-bodem-syndroom’.
Het doel van deze vereniging is:

  • ouders te ondersteunen door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten.
  • bekendheid te geven bij de hulpverlening, de media en de politiek over de problemen in de omgang met en opvoeding van deze kinderen.
  • erkenning te krijgen voor het geen-bodem-syndroom bij specialisten en wetenschappers.

 

Meer informatie vindt u op de website: http://www.deknoop.org/
U kunt contact opnemen met deze vereniging via telefoonnummer 0527-614504 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk OverSchatten

Dit is een netwerk voor ouders en familieleden van adoptie- en pleegkinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met hechtingsproblematiek. Het netwerk bestaat uit vrijwilligers die allen praktijkdeskundigen zijn. Er wordt ondersteuning geboden aan adoptie- en pleeggezinnen met kinderen met een (vermoedelijke) verstandelijke beperking. Een maal per jaar wordt er een ouderdag georganiseerd.

 

Er kan contact opgenomen worden via het secretariaat: Botter 38-38, 8243 KB Lelystad, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Basic Trust

Basic Trust is een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde hulpverleners die specialist zijn op het gebied van opvoeding, adoptie, hechting en basisvertrouwen. Basic Trust-specialisten zijn gevestigd in meerdere plaatsen in het land.

 

Informatie: Singel 232, 3311 KV Dordrecht

Tel: 088-2274000

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://www.basictrust.com

 

Tevens hebben wij een praktijk voor volwassen geadopteerden:

Progressio

Informatie: Oude Haven 9, 4301 JJ Zierikzee

Tel: 0111-407244

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://progressio.praktijkinfo.nl/psychotherapie-voor-volwassenen

 

BEBETH, praktijk voor kinderen met gedrags- en/of hechtingsproblemen

Bebeth verzorgt intensieve ambulante behandeling van gezinnen waarin sprake is van een samenhang van gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen bij het kind en een verstoorde ouder-kindrelatie.
Bebeth biedt diagnostiek, behandeling (van het kind en het gezin) en netwerkondersteuning.

 

Adres:             Waterweg 90, 3731 HN De Bilt
Telefoon:          030-6560707
e-mail:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adoptiepraktijk VINKE

Anneke Vinke (GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog, orthopedagoog) biedt vanuit haar praktijk diagnostiek, behandeling en begeleiding aan adoptiekinderen, adoptieouders en afstandsouders.

 

Voor meer informatie zie http://www.adoptiepraktijk.nl.

Adres:             J. Provostlaan 93, 3723 RP Bilthoven
Telefoon:         06-29276478
e-mail:            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.